OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DRIZORO CZ, s.r.o.

1) Společnost DRIZORO CZ, s.r.o. je jediným oprávněným zástupcem výrobce DRIZORO, S.A. na území České republiky. DRIZORO je mezinárodně chráněnou značkou.

2) Obchodní podmínky společnosti DRIZORO CZ, s.r.o. se řídí platným zněním zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník). Ve zvláštních případech mohou být tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) měněny, a to pouze v případech písemného souhlasu DRIZORO CZ, s.r.o. a za předpokladu, že tyto změny nebudou v rozporu s Obchodním zákoníkem nebo jinými právními normami. Tyto OP specifikují podmínky při prodeji výrobků společností DRIZORO CZ, s.r.o. zákazníkům.

3) Dodávka zboží:
3.a)  Místem předání a převzetí zboží je sklad společnosti na adrese Zámeček č.98, 687 54  Bánov u Uherského Brodu.

3.b) Přepravu si zajišťuje odběratel. V dohodnutých případech zajistí přepravu DRIZORO CZ, s.r.o. (dále jen dodavatel) (zpravidla přepravním systémem CS Expres). Přepravné hradí, pokud není předem dohodnuto, odběratel. Dodací lhůty přepravního systému CS Expres jsou do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů od okamžiku převzetí zboží přepravcem. Přepravu zboží je nutno objednat minimálně 1pracovní den před požadovanou nakládkou zboží. Na vyžádání sdělí dodavatel předpokládanou cenu přepravy. Systém CS Expres nezajišťuje dodávky ve dnech pracovního volna a klidu.

3.c)  Riziko přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

3.d)  Dodávky se realizují na základě písemné objednávky nebo uzavřené Kupní smlouvy (dle §409 OZ). Dodávky do výše okamžitých skladových zásob mohou být realizovány ihned, případně v předem dohodnutém termínu s odběratelem.

3.e)  Vrátit zakoupené zboží běžně nelze. Ve zcela ojedinělých případech a za předchozího písemného souhlasu dodavatele tak lze učinit pouze za následujících podmínek: vracené zboží bude převzato pouze v originálních a neporušených nebo neznečištěných obalech; v kompletních sadách;  za předpokladu že kvalita zboží nebyla znehodnocena nebo snížena nesprávnou manipulací a skladováním ze strany odběratele; doba do uplynutí záruční doby výrobku nebude kratší než 3 měsíce; zboží nelze vrátit, pokud bylo pro odběratele speciálně upraveno (např. tónováním apod.), ani v případech, kdy množství vraceného zboží výrazně převyšuje běžné skladové zásoby daného výrobku a v daném období. Posouzení těchto kritérií leží výhradně na straně dodavatele. Náklady na přepravu zpět do skladu dodavatele v Bánově jdou k tíži odběratele.

3.f)  Pokud je zboží dodáno na paletách, jsou tyto fakturovány společně se zbožím odběrateli dle platného ceníku dodavatele. Palety nelze považovat ve smyslu zákona 477/2001 Sb. (Zákon o obalech) za obaly opakovaně používané, nicméně uvedené palety lze v neporušeném stavu vrátit zpět dodavateli (franco sklad Bánov). V případě splnění uvedených podmínek bude příslušná částka odběrateli dobropisována.

3.g)  Vyšší moc: Dodavatel nebude jakkoliv zodpovědný za škody nebo opoždění dodávky nebo plnění smluv zásahem vyšší moci, jako jsou vládní nařízení nebo omezení, válka, hrozba války v podobě válečného stavu, sankce, mobilizace, blokády, embarga, zadržení, revoluce, povstání, napadnutí, epidemie, stávky, živelné pohromy, dopravní nehody nebo jiné příčiny, které jsou mimo dosah výrobce DRIZORO S.A. a dodavatele při transportu výrobků do České republiky nebo v rámci České republiky.

4) Ceník výrobků:
Ceny jednotlivých výrobků jsou uvedeny v oficiálním ceníku dodavatele. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník výrobků je zákazníkům dostupný v sídle společnosti nebo na webových stránkách společnosti (www.drizoro-cz.cz). Na vyžádání poskytne dodavatel ceny jednotlivých výrobků zákazníkům i jinou formou (telefonicky, faxem, e-mailem apod.). Dodavatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení měnit ceny v průběhu roku, a to bez předchozího upozornění. V již uzavřených smluvních vztazích nebo probíhajících nabídkových řízeních budou případné změny cen řešeny individuálně.Vydáním nového ceníku zaniká platnost původního ceníku.

5) Platební podmínky a slevy:
Při odběru zboží do 5.000,- Kč (bez DPH) je požadována vždy úhrada v hotovosti, případně úhrada na dobírku, pokud je zboží zasíláno přepravní službou. U vyšších částek se uplatňuje zálohová platba předem nebo při převzetí zboží. V individuálních případech lze přistoupit na fakturaci s dobou splatnosti faktur v délce 14 dní (v ojedinělých případech lze po vzájemné dohodě a za určitých podmínek dobu splatnosti prodloužit). V případě neplnění platebních podmínek lze ze strany dodavatele jednostranně odstoupit od smlouvy a domáhat se dostupnými prostředky úhrady vzniklé škody dodavateli.
Poskytované slevy za odběr zboží při platbě v hotovosti (bez DPH):
             0,- Kč    až     5.000,- Kč:             0%
    > 5.000,- Kč   až   10.000,- Kč:             3%
  > 10.000,- Kč   až   50.000,- Kč              5%
  > 50.000,- Kč                                          8%
V případě větších jednorázových odběrů lze zákazníkovi individuálně stanovit slevu z ceny zboží, jejíž výši lze stanovit na základě posouzení všech okolností daného obchodního případu. Za nejmenší odběrní množství, při kterém lze posuzovat možnosti poskytnutí slevy se zpravidla považuje odběr min. 1 palety zboží (1 200 kg) nebo jednorázový odběr zboží, jehož hodnota přesahuje částku bez DPH 50.000,- Kč.
Žádnou z uvedených slev v tomto odstavci však nelze poskytnout zákazníkovi, který má vůči dodavateli nevyrovnané závazky po termínu splatnosti. Slevu nelze rovněž poskytnout na přepravní obaly, pokud jsou účtovány zákazníkovi.
Poskytnutí případné slevy je zcela v kompetenci dodavatele a zákazníkovi nevzniká na její poskytnutí žádný právní nárok.

6) Záruka:
Záruka na dodávku výrobků DRIZORO se vztahuje pouze na kvalitu výrobků, nikoliv na jejich aplikaci, která je mimo dosah naší kontroly. Dodavatel nepřebírá záruku, ani zodpovědnost za použití výrobků k jiným účelům než jsou určeny, pokud takový postup nebyl předem písemně schválen zástupcem dodavatele. Dodavatel dále nenese zodpovědnost za  nedodržení technologické kázně při přípravě povrchu a směsí a jejich aplikaci, za nedodržování pokynů v technických listech jednotlivých výrobků nebo obecně platných zásad stavební činnosti. Doporučujeme, aby si odběratel, který nemá dostatečné odborné předpoklady, zajistil kvalifikovanou osobu pro aplikaci našich výrobků. Dodavatel nepřebírá rovněž záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo manipulací výrobků nebo po vypršení záruční lhůty.

7) Reklamační podmínky:
Vyřizování reklamace a náhrady škod se řídí obecně platnými zákonnými ustanoveními. Reklamaci dodávky co do kompletnosti a neporušenosti obalů lze uplatnit při převzetí zboží. V případě zjištění nesrovnalostí při dodávce přepravní službou je nutno zjevné nedostatky (rozdíl oproti množství uvedeném na přepravním listě, porušené obaly nebo znehodnocené výrobky apod.) uvést v přepravním listě nebo na samostatném protokolu. Tento zápis se všemi náležitostmi musí být potvrzen příslušným řidičem, aby mohla být následně vymáhána vzniklá škoda. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Pokud vzniknou pochybnosti při přípravě směsi nebo při aplikaci výrobku o jeho předepsané kvalitě, je nutno ihned zastavit práci, aby se předešlo případným dalším škodám a neprodleně informovat zástupce dodavatele o chování výrobku, o okolnostech při aplikaci, zjistit číslo výrobní šarže a zajistit vzorek původního výrobku pro provedení případných laboratorních zkoušek. V případě, že se jednoznačně prokáže vada na straně dodavatele bude po vzájemné dohodě provedeno nové bezvadné plnění nebo vrácena příslušná finanční částka.
Nelze reklamovat výrobky a uplatňovat náhradu škody zejména v případech uvedených v bodě 6) nebo škod vzniklých v důsledku porušení platných zákonných norem ze strany odběratele.

8) Nakládání s obaly a odpady:  
Odběratelé jsou povinni dodržovat zákonná ustanovení pro likvidaci použitých obalů a odpadů, zejména příslušná ustanovení obsažená v zákonech č. 477/2001 Sb. (zákon o obalech), č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) a č. 157/1998 Sb. (zákon o chemických látkách a chemických přípravcích) v platném znění.
Společnost DRIZORO CZ, s.r.o. je zapojena v souladu se zákonem 477/2001 Sb. do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00022467.
Odběratelé jsou povinni dodržovat pokyny pro bezpečné nakládání, bezpečnost práce, hygienu práce, přepravu apod. pokyny uvedené v bezpečnostních listech jednotlivých výrobků nebo v příslušných technických listech, na obalech výrobků atd.

9) Se svými dotazy nebo připomínkami se můžete obracet na své regionální prodejce nebo přímo na výhradního zástupce DRIZORO, kterým je společnost DRIZORO CZ, s.r.o. se sídlem v Bánově u Uherského Brodu, Zámeček č.98, PSČ 687 54. Tel./fax: 572 635052, e-mail: info@drozoro-cz.cz, internetové stránky www.drizoro-cz.cz.
V Bánově 15.5.2006


© DRIZORO CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.